Potravinový kódex

VÝNOS Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení výnosov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 – 100

Štvrtý diel s názvom Ovocné víno, sladové víno a medovina ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz ovocného vína, sladového vína a medoviny, ktoré sú určené na požívanie alebo na výrobu potravinárskych výrobkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.