Račanská vínna trofej

27. apríl 2024
Rača wine trophy

Štatút I. ročníka súťaže s prihláškou

1. Vyhlásenie súťaže

1. ročník súťaže vín RAČANSKA VÍNNA TROFEJ (ďalej len RVT) organizuje Račiansky vinohradnícky spolok a Beata Kollárová – RABECO. Odborným garantom hodnotenia vín v degustačných komisiách je Ing. Vladimír Hronský, enológ, profesionálny degustátor, someliér a vinársky publicista.

2. Cieľ súťaže

2.1.
Cieľom súťaže je výber najlepších vín z produkcie amatérskych aj profesionálnych vinohradníkov a vinárov, ktorí do termínu uzávierky (20. apríla 2024) odovzdajú prihlásené vína spolu s vyplnenou prihláškou v označenom zbernom mieste v Rači.

2.2.
Súťaž o najlepšie víno z Rače umožní zúčastneným amatérskym aj profesionálnym vinohradníkom a vinárom porovnať kvalitu svojho vína, ktoré sa urodilo z hrozna dopestovaného v Bratislavskom vinohradníckom rajóne, s dôrazom na pôvod vo vinohradníckej obci Rača.

2.3.
Súťaž o najlepšie víno zo susediacich participujúcich vinohradníckych / vinárskych oblastí Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska umožní vybrať najkvalitnejšie regionálne vína od participujúcich vinohradníkov a vinárov zo susediacich vinohradníckych / vinárskych oblastí, ktoré degustačná komisia vyberie v anonymnom hodnotení ako víťazov vo svojej kategórii.

2.4.
Súťaž o najlepšiu Frankovku modrú z Rače umožní zúčastneným amatérskym aj profesionálnym vinohradníkom a vinárom porovnať kvalitu svojho vína, ktoré sa urodilo z hrozna dopestovaného v Bratislavskom vinohradníckom rajóne, s dôrazom na pôvod vo vinohradníckej obci Rača s uvedením honu kde bolo hrozno dopestované.

2.5.
Návštevníkom z laickej aj odbornej verejnosti, ktorí sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a verejnej ochutnávky 1. mája 2024, pomôže v objavovaní a spoznávaní kvalitného vína, ktoré sa račianskym i participujúcim vinohradníkom a vinárom zo susediacich vinohradníckych / vinárskych oblastí podarilo vyrobiť z hrozna svojich viníc v posledných ročníkoch a zvýši tak povedomie i propagáciu vinohradníctva a vinárstva Strednej Európy v kontexte bohatej histórie a súčasnosti.

3. Podmienky účasti

3.1.
Súťaže sa môžu zúčastniť iba hroznové a ovocné vína (ďalej len vína) od tuzemských i zahraničných amatérskych a profesionálnych vinohradníkov a vinárov, ktoré výrobca prihlási a ich vzorky odovzdá do termínu uzávierky v zbernom mieste v Bratislave – Rači. Do súťaže je možné prihlásiť iba vína podľa kategórií uvedených v tabuľke.

3.2.
Podmienkou účasti v súťaži je súhlas prihlasovateľa s ustanoveniami tohto štatútu.

3.3.
Maximálny počet prihlásených vzoriek vína od jedného prihlasovateľa je 5.

3.4.
Do súťaže o najlepšie víno z Rače je možné prihlásiť hroznové a ovocné vína amatérskych a
profesionálnych vinohradníkov a vinárov, ktorých hrozno použité na ich výrobu pochádza
z vinohradníckej obce Rača.

3.5.
Do súťaže o najlepšie víno z Rače je možné prihlásiť aj vzorky tichých hroznových vín so zvyškovým
cukrom nad 45 g.l-1 (prírodne sladké vína), perlivých, šumivých, oranžových a likérových vín bez
obmedzenia obsahu zvyškových cukrov.

3.6.
Do súťaže o najlepšie víno zo susediacich participujúcich vinohradníckych / vinárskych oblastí je
možné prihlásiť hroznové a ovocné vína amatérskych a profesionálnych vinohradníkov a vinárov,
ktorých hrozno použité na ich výrobu pochádza zo ostatných vinohradníckych oblastí Slovenska alebo
z vinárskych oblastí so Slovenskom susediacich krajín Strednej Európy.

Súťažné kategórie RVT 2024

Referenčný znakKategórie vínaZvyškové cukry [g.l-1]
A. 1.Biele vína, suché0 – 4,0
A. 2.Biele vína, polosuché4,1 – 12,0
A. 3.Biele vína, polosladké12,1 – 45,0
B. 1.Ružové vína, suché0 – 4,0
B. 2.Ružové vína, ostatné4,1 – 45,0
C. 1.Červené vína, suché0 – 4,0
C. 2.Červené vína, ostatné4,1 – 45,0
D.Prírodne sladké vína (biele, ružové, červené)nad 45,0
E.Oranžové vínabez obmedzenia
F.Perlivé a šumivé vínabez obmedzenia
G.Likérové vína (fortifikované)bez obmedzenia
H.Ovocné vína (biele, ružové, červené)bez obmedzenia

4. Organizácia súťaže

4.1.
Do súťaže je možné prihlásiť iba tie vína, ktoré spĺňajú podmienky tohto štatútu. Vzorky vína sa
zbierajú a prihlasujú na formulári, ktorý je v prílohe štatútu do soboty 20. apríla 2024. Nesprávne
označenie údajov prihlásených vzoriek vína na prihláške a na prihlásených vzorkách vína, ako aj
nesplnenie požadovaných termínov a podmienok uvedených v štatúte súťaže, vrátane uhradenia
účastníckeho poplatku za prihlásené vína do RVT oprávňujú usporiadateľa vylúčiť príslušné vzorky
prihlasovateľa zo súťaže bez akejkoľvek náhrady.

4.2.
Spoločne so vzorkami prihláseného vína, ktoré sú naplnené v uzatvorených sklenených fľašiach
označených čitateľne štítkami alebo etiketami, prihlasovateľ prinesie vyplnenú a podpísanú prihlášku
s údajmi:

 • mena a adresy výrobcu
 • názvu vína
 • ročníka
 • použitých odrôd viniča (platí pre všetky hroznové vína)
 • kvalitatívneho označenia (platí len pre profesionálnych vinárov)
 • označenia obsahu zvyškových cukrov (stačí slovný údaj, profesionálni vinári uvedú presný
  údaj)
 • označenia obsahu alkoholu (platí len pre profesionálnych vinárov)
 • označenia obsahu celkových kyselín (platí len pre profesionálnych vinárov)
 • pôvodu hrozna (názov vinohradníckej obce podľa pôvodu hrozna, platí pre všetky hroznové
  vína)
 • čísla výrobnej dávky (platí len pre profesionálnych vinárov)

4.3.
V prípade uvedenia nepravdivých údajov budú takéto vína daného prihlasovateľa vylúčené zo súťaže.
Výrobca (prihlasovateľ) súhlasí so spracovaním a publikáciou údajov o jeho spoločnosti a o produkte
v tlačových materiáloch RVT, na oficiálnych a partnerských webových stránkach, v populárnej
aj v odbornej tlači.

4.4.
Prihlášky spoločne s prihlásenými vzorkami vína odovzdajte alebo zašlite riadne vyplnené na zberné
miesto organizátora súťaže do soboty 20. apríla 2024:

ZBERNÉ MIESTO
Račianska vinotéka
Beáta Kollárová
Námestie Andreja Hlinku 3
831 06 Bratislava – Rača
Tel.: +421 907 218 680
Prihlášky môžete zaslať aj elektronicky do uvedeného termínu na e-mail: enovia@enovia.sk

4.5.
Požadované sú 3 fľaše označené etiketou alebo štítkom z každej prihlásenej vzorky.

4.6.
Účastnícky poplatok za jednu prihlásenú vzorku vína je 10 €. Úhrada je možná v hotovosti v zbernom
mieste pri doručení vzoriek alebo prevodom na účet v Slovenskej republike v termíne do 20. 4. 2024
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2585 0917
SWIFT: GIBASKBX

5. Zásady hodnotenia

5.1.
Hodnotenie vín sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024 v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 831 06
Bratislava – Rača. Pred jeho začiatkom odborný garant preverí prihlášky s prihlásenými vzorkami vína a vyradí také, ktoré nezodpovedajú podmienkam v tomto štatúte. Hodnotenie prebehne sto bodovým systémom podľa pravidiel stanovených Medzinárodným úradom pre vinič a víno O.I.V.

5.2.
Vzorky vína sa v priebehu hodnotenia predkladajú členom hodnotiacej komisie zoradené do homogénnych sérií v poradí zohľadňujúcom:

 • farbu vína (biele, ružové, červené)
 • obsah zvyškového cukru (suché, ostatné vína)
 • ročník (mladé ročníky vína pred staršími ročníkmi)
 • vôňu (vína vyrobené z nearomatických odrôd pred aromatickými)

5.3.
Ocenenie najlepšie víno z Rače môže získať ktorékoľvek hroznové víno prihlásené do súťaže od amatérskeho a profesionálneho vinohradníka a vinára bez ohľadu na kategóriu hroznového vína, v ktorej o titul súťaží. Podmienkou pre získanie tohto ocenenia je, aby hroznové víno malo pôvod hrozna použitého na jeho výrobu vo vinohradníckej obci Rača a aby v danej kategórii bolo hodnotených najmenej 5 prihlásených vzoriek z Rače.


5.4.
Vína budú hodnotené pri nasledujúcich teplotách:

 • biele, ružové a oranžové vína: 10 – 12 °C
 • červené vína: 15 – 18 °C
 • prírodné špeciálne vína a botrytické vína: 8 – 10 °C
 • šumivé a perlivé vína: 6 – 8 °C

6. Hodnotiaca komisia

6.1.
Hodnotiacu komisiu zostavuje usporiadateľská organizácia. Táto sa skladá najmenej z piatich členov a jedného predsedu komisie. Žiaden výrobca ani prihlasovateľ vína do súťaže nesmie hodnotiť svoje prihlásené vzorky vína anonymne predkladané v komisii.

6.2.
Predseda komisie pred začiatkom hodnotenia oboznámi jej členov s hodnotiacim systémom, vysvetlí všetky technické údaje potrebné pre správne hodnotenie vzoriek a v priebehu hodnotenia kontroluje správnosť údajov v degustačných hárkoch. Predseda komisie súčasne dohliada na činnosť pracovníkov technického zabezpečenia pri kontrole a elektronickom spracovaní údajov.

6.3.
Pred začiatkom hodnotenia každej homogénnej série vína si hodnotiaca komisia písomne a verbálne vyhodnotí kalibračnú (nultú) vzorku vína. Na jej základe si všetci členovia komisie „nastavia“ mieru citlivosti na jednotlivé senzorické parametre v hodnotení vína.

6.4.
Členovia komisie hodnotia predložené anonymné vzorky samostatne v tichosti, bez komentovania akýchkoľvek subjektívnych dojmov, ktoré získali v priebehu hodnotenia predložených vzoriek vína. Členovia hodnotiacej komisie nesmú byť informovaní o akýchkoľvek výsledkoch hodnotenia pred riadnym ukončením súťaže.

7. Udeľovanie cien

7.1.
Cieľom hodnotiacej komisie je stanoviť poradie najvyššie hodnotených vín (víťazov) v jednotlivých kategóriách podľa tabuľky. Na základe hodnotenia komisií budú udelené nasledujúce ocenenia:

Šampión RVT „Najlepšie víno z Rače“
Šampión bude vybraný na základe výberu subkomisie zloženej z dvoch predsedov jednotlivých komisií a troch náhodne vylosovaných členov z jednotlivých komisií. Do tohto výberu postupujú najlepšie hroznové vína z každej kategórie a ovocné vína (ak v danej kategórii o titul víťaza súťažilo viac ako 5 prihlásených vzoriek vína).

Šampión RVT „Regionálny šampión“
Šampión bude vybraný na základe výberu subkomisie zloženej z dvoch predsedov jednotlivých komisií a troch náhodne vylosovaných členov z jednotlivých komisií. Do tohto výberu postupujú najlepšie hroznové vína z každej kategórie a ovocné vína prihlásené vinármi susediacich vinohradníckych / vinárskych oblastí Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny (ak v danej kategórii o titul víťaza súťažilo viac ako 5 prihlásených vzoriek vína).

Víťaz kategórie RVT
Víťaz kategórie získa čestný diplom. Víťaz kategórie bude zvolený na základe najvyššieho bodového hodnotenia v kategórii podľa tabuľky, ktorej sa zúčastnili hodnotenia najmenej 3 prihlásené vzorky vína.
Ďalej budú udelené medaile:
Veľká zlatá medaila – od 93 bodov
Zlatá medaila – od 86 bodov
Strieborná medaila – od 80 bodov

7.2.
Udelených bude max. 30 % medailí z počtu prihlásených vín v jednotlivých kategóriách. V prípade, ak hranica 30 % pripadne na viacero vín s rovnakým bodovým hodnotením, bude medaila udelená všetkým vínam na tejto bodovej hranici.

7.3.
Vyhlásenie oficiálnych výsledkov súťaže prebehne na verejnej ochutnávke súťažných vín RVT v stredu 1. mája 2024 o 15.00 hodine v historickej klenbovej pivnici pod Nemeckým kultúrnym domom v Rači. Výsledky súťaže budú uverejnené na webovej stránke https://www.rvspolok.sk

Rača, 22. januára 2024

Príloha

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.