Zákony

Zákon o vinohradníctve a vinárstve – Zákon č. 182/2005 Z. z. – úplné znenie

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 30.4.2005
Účinnosť od: 1.7.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 77/2005 strana 1614

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
283/2007 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
332/1996 Z.z.
434/2002 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
23/2002 Z.z.

čl. II – (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 332/1996 Z.z.);

OBLASŤ: Správne právo

182/2005 Z.z.

ZÁKON

zo 17. marca 2005

o vinohradníctve a vinárstve

Zmena: 283/2007 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona


(1) Tento zákon ustanovuje podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách (ďalej len „vinohradnícka plocha“) nachádzajúcich sa vo vinohradníckych oblastiach, ako aj podmienky výroby hroznového vína, nakladania s ním a jeho uvádzania na trh v záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti1) a kvality hroznového vína.

(2) Tento zákon ďalej ustanovuje

a) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vinič pestujú na vinohradníckej ploche, sú vlastníkmi alebo užívateľmi vinohradníckych plôch, dorábajú hrozno, vrúble, podpníkové odrezky a viničové sadenice, vyrábajú hroznový mušt, burčiak a hroznové víno, nakladajú s ním alebo ho uvádzajú na trh,
b) výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru nad vinohradníctvom a vinárstvom a vedenie vinohradníckej a vinárskej evidencie.

(3) Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa zdravotnej neškodnosti a vedenia evidencie hroznového vína2) uvádzaného na trh nie sú týmto zákonom dotknuté.

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na hrozno určené na priamu spotrebu, hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú šťavu a vínny ocot, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2
Vymedzenie pojmov


(1) Vinohradníctvo je súhrn činností zameraných na pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového viniča, výrobu podpníkových odrezkov, vrúbľov, viničových sadeníc, výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch, ako aj na zber hrozna.

(2) Vinič je rastlina rodu Vitis určená na produkciu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál pre tieto rastliny.

(3) Viničová sadenica je

a) neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného výhonku určená na sadenie v neštepenom stave alebo na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezkov,
b) časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo výhonku spojená štepením, ktorých podzemná časť je zakorenená.

(4) Podpníkový vinič je rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča a tvoria jej dolnú časť.

(5) Odroda je skupina viniča v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny viniča podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.

(6) Klon viniča je vegetatívnym spôsobom dopestované a geneticky identické potomstvo z jedného kra, ktorý je zapísaný v Listine registrovaných odrôd.3)

(7) Ker viniča je rastlina viniča v pestovateľskom tvare určená na produkciu hrozna, vrúbľov alebo odrezkov viniča.

(8) Bobuľa je dužinatý plod viniča, ktorý sa skladá z dvoch vrstiev, a to z dužiny a šupky, a je súčasťou strapca.

(9) Hrozienka sú bobule hrozna prirodzene prezreté a dehydrované na kre viniča.

(10) Cibéby sú bobule hrozna zhrozienkovatené na kre viniča, zušľachtené účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon.

(11) Vinica je druh pozemku4) s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnych plôch.

(12) Vinohradnícka plocha je pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), člení sa na

a) obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená kultúra rodivá alebo ešte nerodivá, určená na výrobu hrozna a pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj,
b) vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha z ktorej boli odstránené všetky kry viniča,
c) opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj.

(13) Vinohrad je obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom.

(14) Vinohradnícka oblasť je základná jednotka v regionálnom členení vinohradníckych plôch vyznačujúca sa relatívne homogénnymi, prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína.

(15) Vinohradnícky rajón je časť vinohradníckej oblasti vyznačujúca sa vyšším stupňom homogenity ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína.

(16) Vinohradnícka obec je obec vo vinohradníckom rajóne, v ktorej katastri sa nachádzajú vinohradnícke plochy.

(17) Vinohradnícky hon je ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce.

(18) Ohraničená vinohradnícka plocha je vinohradnícka plocha, ktorá je súčasťou vinohradníckeho rajónu, ktorej pôdne a klimatické podmienky, dlhodobá pestovateľská tradícia, pestované odrody viniča, osobitosť pestovateľských a výrobných postupov umožňujú výrobu hroznového vína vysokej kvality, ktoré sa vyznačuje osobitými a jedinečnými vlastnosťami.

(19) Uzavretá vinohradnícka oblasť je oblasť so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, s orientáciou na svetové strany, s určenou a nemennou odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym a vinárskym režimom.

(20) Výnosová plocha vinohradov je vysadená, obhospodarovaná, rodiaca vinohradnícka plocha okrem vinohradníckych plôch na pokusné účely.

(21) Hektárový výnos je množstvo hrozna, hroznového muštu alebo vína v kilogramoch alebo hektolitroch na hektár výnosovej vinohradníckej plochy.

(22) Vinohradník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.

(23) Vinárstvo je súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie s ním a na jeho uvádzanie na trh.

(24) Vinár je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty.

(25) Vinárske produkty sú produkty vyrobené na báze hrozna.

(26) Jeden stupeň normalizovaného muštomeru (oNM) predstavuje 1 kg skvasiteľných cukrov v 100 l muštu.

(27) Cukornatosť muštu je obsah skvasiteľných cukrov vyjadrený v stupňoch normalizovaného muštomeru.

(28) Cuvée je hroznový mušt, víno alebo zmes hroznových muštov alebo vín s rozdielnymi vlastnosťami, určený na prípravu špecifického druhu vína.

(29) Ďalšie vinárske produkty sú kvasiaci hroznový mušt (ďalej len „burčiak“), kvasiaci hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu, rektifikovaný zahustený hroznový mušt, hroznová šťava, zahustená hroznová šťava, víno, mladé, ešte kvasiace víno, víno vhodné na výrobu stolového vína, stolové víno, likérové víno, šumivé víno, perlivé víno, sýtené perlivé víno, vínne kaly a víno z hroznových výliskov, víno doalkoholizované na destiláciu a víno z prezretého hrozna, ktoré sú vymedzené osobitným predpisom.5) Ďalšími vinárskymi produktmi je aj aromatizované víno, ktoré je vymedzené osobitným predpisom, 6) a tokajské víno.

(30) Rmut je nekvasiace alebo kvasiace pomleté hrozno.

(31) Oxidatívna metóda výroby vína je metóda, pri ktorej sa víno vyrába za prístupu vzduchu.

(32) Reduktívna metóda výroby vína je metóda, pri ktorej sa víno vyrába bez prístupu vzduchu.

(33) Choré víno je víno, ktorého kvalita vylučuje ľudskú spotrebu.

(34) Falšované víno je víno, ktoré sa nevyrobilo v súlade s ustanoveným spôsobom a ktorého vzhľad, zloženie alebo kvalita boli upravené nedovoleným spôsobom, ale spotrebiteľovi sa ponúka ako plnohodnotné, pod obvyklým obchodným názvom alebo iným klamlivým spôsobom.

(35) Pomocná látka je látka, ktorá sa nepoužíva ako potravinová prísada, ale používa sa len na technologické účely a nestáva sa súčasťou vína.

(36) Prídavná látka je povolená prísada, ktorá sa úmyselne pridáva do vína na účely ovplyvnenia jeho kvality a dosiahnutia ustanovených vlastností, pričom sa stáva jeho súčasťou.

(37) Kontaminant je cudzorodá látka, ktorá sa do vína úmyselne nepridáva, ale môže byť vo víne obsiahnutá ako dôsledok výroby, spracovania a ošetrenia a môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vína alebo na zdravie spotrebiteľa.

(38) Výroba vína je súhrn technologických postupov, výrobných operácií a ošetrovania, ktoré sa začínajú spracovaním hrozna a končia sa uvedením vína na trh.

(39) Nakladanie je váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, uchovávanie, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína a vinárskych produktov.

(40) Výrobná dávka je konkrétne, dokonale homogénne množstvo druhovo totožných vinárskych produktov, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok; o množstve, pôvode a technologickom postupe tvorby sa vedie podrobný technologický záznam.

(41) Školenie vína je technologický postup pri výrobe vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich látok a zvýšeniu kvality vína.

(42) Uvádzanie produktov na trh je prepravovanie, skladovanie, ponúkanie a predávanie hrozna, vína a vinárskych produktov.

(43) Dovozca je fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorá prevezme zodpovednosť za uvedenie vinárskych produktov na trh, ktoré nie sú z členského štátu.

(44) Maloobchodný predajca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť zahŕňa priamy predaj vinárskych produktov spotrebiteľovi v množstve neprevyšujúcom 200 hektolitrov v kalendárnom roku.

(45) Vyklčovanie viniča, výsadbu viniča, výsadbové právo, vinársky rok, čerstvé hrozno, hroznový mušt, zahustený hroznový mušt a skutočný obsah alkoholu, tirážny likér, expedičný likér a sceľovanie vymedzuje osobitný predpis.7) Plnenie vína do fliaš a uznané uzatváracie zariadenie vymedzuje osobitný predpis.8)

DRUHÁ ČASŤ
VINOHRADNÍCTVO

Výsadba vinohradníckych plôch

§ 3


(1) Vysádzať vinohradnícke plochy môže len ten vinohradník, ktorému bolo udelené právo na výsadbu z rezervy výsadbových práv, 9) právo na opätovnú výsadbu 10) alebo právo na novú výsadbu, alebo ten vinohradník, ktorému vzniklo právo na opätovnú výsadbu.

(2) Rezerva výsadbových práv predstavuje súhrn vinohradníckych plôch, na ktorú nebolo vydané rozhodnutie o priznaní výsadbového práva. Súčasťou rezervy výsadbových práv sú výsadbové práva udeľované Slovenskej republike Európskou úniou. Rezervu výsadbových práv spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Ministerstvo ako správca rezervy výsadbových práv udeľuje právo na opätovnú výsadbu rozhodnutím na základe písomnej žiadosti vinohradníka podanej do 31. mája príslušného kalendárneho roka. O žiadosti ministerstvo rozhodne do 90 dní odo dňa podania písomnej žiadosti.

(4) Pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 3 musí ministerstvo zohľadniť vlastnosti príslušného územia vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Pri väčšom počte žiadostí, ako je rezerva podľa odseku 2, rozhoduje dátum a čas podania písomnej žiadosti.

(5) Z rezervy výsadbových práv nemožno udeliť výsadbové právo na vinohradnícke plochy, ktoré slúžia na vedecké výskumy a pokusy.

§ 4

(1) Právo na opätovnú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný ústav na základe písomnej žiadosti vinohradníka, ktorá musí obsahovať záväzok vinohradníka vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu v priebehu troch nasledujúcich vinárskych rokov od roku začatia vykonávania výsadby (ďalej len „súbežná výsadba“). O písomnej žiadosti rozhodne kontrolný ústav v lehote 90 dní odo dňa podania písomnej žiadosti.

(2) Ak vinohradník nesplní záväzok podľa odseku 1, kontrolný ústav odníme rozhodnutím udelené právo. Kontrolný ústav postupuje obdobne aj v prípadoch, ak sa preukáže, že rozhodnutie o priznaní práva na súbežnú výsadbu bolo vydané na základe klamných údajov uvedených v žiadosti. Kontrolný ústav vydá rozhodnutie najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa o uvedených skutočnostiach dozvedel, najneskôr však do troch rokov.

(3) Právo na novú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný ústav len na vinohradnícku plochu, ktorá je určená na presne vymedzené účely v súlade s osobitným predpisom11) na základe písomnej žiadosti vinohradníka.

§ 5

(1) Právo na opätovnú výsadbu vznikne tomu vinohradníkovi, ktorý vinohradnícku plochu už vyklčoval a v lehote do ôsmich rokov od vyklčovania začal vysádzať vyklčovanú vinohradnícku plochu.

(2) Právo na opätovnú výsadbu možno previesť na iného vinohradníka len so súhlasom kontrolného ústavu na základe písomnej žiadosti. O žiadosti rozhodne kontrolný ústav do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(3) Právo na opätovnú výsadbu je predmetom dedenia a prechádza na dediča, ktorý nadobudol vlastnícke právo k vinohradníckej ploche.

§ 6

(1) Na vysádzanie vinohradníckych plôch podľa § 3 až 5 možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané kontrolným ústavom podľa osobitného predpisu.12)

(2) Evidenciu o výsadbových právach podľa § 3 až 5 zhromažďuje a uchováva kontrolný ústav.

(3) Podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a vzory tlačív na ich aplikáciu v súlade s osobitnými predpismi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7
Nepovolená výsadba

(1) Vinohradník, ktorý vysadí vinohradnícku plochu v rozpore s týmto zákonom, je povinný takú vinohradnícku plochu vyklčovať v termíne určenom kontrolným ústavom. Povinnosť vyklčovať vinohradnícku plochu má aj vinohradník, ktorý neoprávnene vysadenú vinohradnícku plochu užíva. Ak tak vinohradník neurobí, kontrolný ústav nariadi a určí termín jej vyklčovania. Náklady na vyklčovanie znáša vinohradník. Vinohradník zodpovedá aj za škodu vzniknutú na susedných pozemkoch, ak ju vyvolalo vyklčovanie neoprávnene vysadenej plochy.

(2) Produkty, ktoré boli vyrobené z vinohradníckej plochy vysadenej v rozpore s týmto zákonom, je zakázané uvádzať na trh.

§ 8
Vinohradnícke oblasti a ich členenie

(1) Územie Slovenskej republiky na účely tohto zákona sa člení na vinohradnícke oblasti, vinohradnícke rajóny, vinohradnícke obce a vinohradnícke hony.

(2) Vinohradnícke oblasti sú:

a) Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
b) Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
c) Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
d) Nitrianska vinohradnícka oblasť,
e) Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
f) vinohradnícka oblasť Tokaj.

(3) Ďalšie členenie vinohradníckych oblastí, ako aj zoznam odrôd viniča a spôsob jeho pestovania na účely výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Vo vinohradníckych oblastiach podľa odseku 2 písm. a) až e) užívateľ vinohradníckej plochy je povinný užívať vinohradnícku plochu len ako vinicu.

(5) Podľa odseku 4 sa nepostupuje v prípadoch, ak boli vinohradnícke plochy územnými plánmi schválenými podľa osobitného predpisu12a) pred 1. májom 2005 určené na iné funkčné využitie ako na pestovanie viniča. V takých prípadoch sú vlastníci vinohradníckych plôch oprávnení tieto vyklčovať a právo na opätovnú výsadbu prechádza na správcu rezervy výsadbových práv. Obdobne sa postupuje, ak vlastníctvo k vinohradníckej ploche nadobudne doterajší vlastník, ktorý nebol zapísaný vo vinohradníckom registri, na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12b) alebo ktorému bola vinohradnícka plocha vydaná podľa osobitného predpisu. 12c)

(6) Výnimku z užívania vinohradníckej plochy podľa odseku 4 možno povoliť len pre stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, a to pre diaľnice, cesty a miestne komunikácie.

Vinohradnícka výroba

§ 9
Hrozno na výrobu vína

(1) Na výrobu vína možno použiť len hrozno, ktoré je vyrobené v súlade s ustanoveniami tohto zákona.

(2) Na výrobu akostného vína s prívlastkom možno použiť len hrozno domáceho pôvodu s predpísanou cukornatosťou a špecifickým spôsobom jeho zberu podľa jednotlivých druhov.

(3) Na výrobu akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy možno použiť len hrozno pochádzajúce z presne definovanej ohraničenej vinohradníckej plochy, ktoré vykazuje typické, originálne a akostné vlastnosti.

§ 10
Hektárový výnos

(1) Pre vinohradnícke oblasti, vinohradnícke rajóny, vinohradnícke obce, vinohradnícke hony sa ustanovuje najvyššie množstvo hrozna obraného z jedného hektára vinohradníckej plochy v jednom vinárskom roku (ďalej len „najvyšší hektárový výnos“), z ktorého možno vyrábať akostné vína, ak ide o

a) akostné vína a akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy 14 000 kg,
b) akostné vína s prívlastkom 9 500 kg.

(2) Vinohradník nesmie z úrody v jednom vinárskom roku uviesť na trh väčšie množstvo akostného vína, akostného vína s prívlastkom a akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy, ako je množstvo vína zodpovedajúce najvyššiemu hektárovému výnosu.

(3) Ak vinohradník prekročí najvyšší hektárový výnos, musí celé množstvo úrody z vinárskeho roku uviesť na trh pod označením stolové víno.

§ 11
Vinohradnícky register

(1) Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktmi, ktorá obsahuje údaje

a) o vinohradníkovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia, ktoré možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem; ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) o vinohradníckej ploche, jej vlastníkovi a jej umiestnení,
c) o odrodovej skladbe, spôsobe pestovania a veku vinohradu,
d) o dosiahnutej produkcii hrozna,
e) o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, ktoré možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem; ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
f) o spracovateľskom podniku, najmä o jeho umiestnení a skladových priestoroch,
g) o dosiahnutej produkcii v členení podľa jednotlivých druhov vinárskych produktov,
h) z vinárskej evidencie,
i) podľa osobitného predpisu.15)

(2) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.

(3) Každý vinohradník je povinný registrovať sa na kontrolnom ústave, ak využíva jednu vinohradnícku plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ktorej

a) celková výmera prevyšuje 1 000 m2, alebo
b) celková výmera je menšia ako 1 000 m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh.

(4) Vinohradník je povinný kontrolnému ústavu predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky vinohradnícku plochu. Kontrolný ústav vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom.

(5) Vinár je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri.

(6) Vinár je povinný písomne ohlásiť kontrolnému ústavu začiatok a skončenie výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh v deň začatia alebo skončenia tejto činnosti v rozsahu údajov uvedených v odseku 1.

(7) Vinár je povinný do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky priestory uvedené v odseku 1 písm. f), požiadať o registráciu vo vinohradníckom registri.

(8) Vinohradník a vinár sú povinní oznámiť zmenu ich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní od zmeny.

(9) Registrovať sa podľa odseku 3 môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič na výmere menšej, ako je 1 000 m2, a neuvádza hrozno na trh.

(10) Kontrolný ústav vyčiarkne z vinohradníckeho registra vinohradnícke plochy na žiadosť vlastníka vinohradníckej plochy, ktorej vyklčovanie trvalo viac ako osem rokov pred 1. májom 2005.

§ 12
Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

TRETIA ČASŤ
VINÁRSTVO

§ 13
Povinnosti vinárov

(1) Vinár pri svojej činnosti je povinný

a) dodržiavať požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú neškodnosť ustanovenú osobitným predpisom, 16)
b) zabezpečovať systematickú kontrolu vinárskych produktov spôsobom ustanoveným osobitným predpisom17) a viesť o tom evidenciu,
c) odstrániť vedľajšie produkty18) vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vinárskych produktov,
d) dodržiavať zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním a úpravu zvyškového cukru vinárskych produktov ustanovenú osobitným predpisom.19)

(2) Vinár je ďalej povinný

a) viesť evidenciu v súlade s osobitným predpisom, 20)
b) dodržiavať pri výrobe vinárskych produktov a nakladaní s nimi osobnú hygienu a používať len zariadenia a stroje, ktorých vlastnosti vylučujú ich nepriaznivý vplyv na kvalitu a zdravotnú neškodnosť vína,
c) oznamovať písomne kontrolnému ústavu zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním a úpravu zvyškového cukru.

§ 14
Vinárska evidencia a oznamovanie údajov

(1) Evidenciu, ktorú vinár vedie podľa § 13, je povinný primerane viesť aj pri výrobe alkoholických nápojov vyrobených z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov.

(2) Vinár a obchodník s vinárskymi produktmi okrem maloobchodného predajcu sú povinní každoročne oznamovať kontrolnému ústavu do

a) 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,
b) 10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru,
c) 10. decembra stav zásob vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru,
d) konca príslušného vinárskeho roka množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína.

(3) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu vinárskych produktov z členských štátov alebo do členských štátov, sú povinné viesť o tom vstupnú evidenciu a výstupnú evidenciu a oznámiť a colnému úradu každú uskutočnenú prepravu fotokópiou sprievodného dokladu 20a) do siedmich dní odo dňa uskutočnenia prepravy.

(4) Vinár na účely uvádzania vinárskych produktov na trh je povinný kontrolnému ústavu a Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky21) (ďalej len „colné riaditeľstvo“) na požiadanie umožniť nahliadnutie do evidencie, ktorú vedie podľa odseku 1.

(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania a predkladania evidencie,
b) spôsob, termíny a vzory oznamovania vykonávania činností podľa § 13 ods. 2 písm. c),
c) vzor, spôsob a rozsah hlásení o úrode hrozna a jeho použití, množstve vyrobeného vína a muštov a zásobách vína a muštov,
d) spôsob nakladania s vedľajšími produktmi vznikajúcimi pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov a spôsob ich evidencie.

§ 15
Výrobné predpisy, enologické postupy a ošetrovanie
vinárskych produktov

(1) Vinárske produkty možno vyrábať výhradne z hrozna patriaceho k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd3) ako odrody vhodné na výrobu vína, s použitím zložiek potravín a prídavných látok, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom22) a týmto zákonom.

(2) Pri výrobe vinárskych produktov možno používať len tie enologické postupy a ošetrenia, ktoré sú povolené osobitným predpisom.23)

(3) Zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, ako aj jeho najvyššie hranice, podmienky a spôsob zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu ustanovuje osobitný predpis.23)

(4) Úpravu obsahu zvyškového cukru, ako aj jeho najvyššie limity, podmienky a spôsob úpravy ustanovuje osobitný predpis.24)

(5) Zakazuje sa

a) zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu alebo ešte kvasiaceho mladého vína na výrobu stolového bieleho vína pridaním cukru, zahusteného hroznového muštu a rektifikovaného zahusteného hroznového muštu nad 12 % celkového alkoholu objemových jednotiek (ďalej len „% obj.“), 20 kg cukru na 100 l muštu a na výrobu stolového červeného vína nad 12, 5 % obj., 21 kg cukru na 100 l muštu,
b) zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu muštov určených na výrobu akostných vín s prívlastkom,
c) upravovať zvyškový cukor akostných vín s prívlastkom, akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy a tokajských vín,
d) chemicky konzervovať akostné víno s prívlastkom okrem konzervovania oxidom siričitým,
e) falšovať víno,
f) používať vodu ako prídavnú látku,
g) používať hroznovú šťavu a koncentrovanú hroznovú šťavu na výrobu vína alebo tieto šťavy pridávať do vína.

(6) Pod označením víno je zakázané vyrábať, skladovať a uvádzať na trh nápoje podobné vínu, ako aj ich zmesi s vínom, a to najmä nápoje pripravené alebo vyrobené

a) kvasením zo zriedených hroznových muštov a zahustených hroznových muštov,
b) z výluhu výliskov okrem tokajského vína forditáš,
c) z kvasničných kalov okrem tokajského vína mášláš,
d) z viniča odrôd amerických priamo plodiacich hybridov,
e) miešaním vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, medu, sladu, rastlín alebo z ich výluhov,
f) iným postupom alebo s použitím iných konzervačných a prídavných látok, ako ustanovuje osobitný predpis.25)

(7) Zakazuje sa dovážať hroznové mušty alebo pomleté hrozno na účely výroby vína z tretích krajín.

(8) Podrobnosti o zmyslových, chemických a fyzikálnych vlastnostiach vinárskych produktov, ako aj normy technologických strát prípustných pri výrobe vína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 16
Členenie vinárskych produktov

Vinárske produkty sa podľa cukornatosti hrozna, z ktorého boli vyrobené, podľa obsahu alkoholu prítomného v nich, podľa odrody, podľa spôsobu úpravy a podľa kvality členia na

a) hroznový mušt,
b) čiastočne prekvasený hroznový mušt (ďalej len „burčiak“),
c) stolové víno,
d) stolové víno so zemepisným označením (ďalej len „oblastné víno“),
e) akostné víno,
f) akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy,
g) akostné víno s prívlastkom,
h) tokajské víno,
i) upravované víno,
j) odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno,
k) víno na priemyselné spracovanie.

§ 17
Hroznový mušt

Hroznový mušt pochádzajúci výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu.

§ 18
Burčiak

(1) Burčiak podľa osobitného predpisu5) musí byť vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky.

(2) Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu úrody.

(3) V priebehu kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.

(4) Pri ponúkaní burčiaka spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že ide o burčiak, a musí byť uvedené, kto je jeho výrobca. Tieto informácie je predajca povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka.

§ 19
Stolové víno

(1) Stolové víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna, hroznového muštu, rmutu a vína vhodného na výrobu stolového vína pochádzajúceho z územia členských štátov. Jeho výrobu upravuje osobitný predpis22) a tento zákon.

(2) Stolové víno možno uvádzať na trh, ak

a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo najmenší obsah prirodzeného alkoholu určený osobitným predpisom, 26)
b) zvýšenie najmenšieho obsahu prirodzeného alkoholu bolo vykonané v súlade s osobitným predpisom, 5)
c) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.5)

(3) V označení stolového vína musí vinár uvádzať

a) označenie „Stolové víno“,
b) číslo výrobnej dávky.

(4) V označení stolového vína je zakázané uvádzať

a) názov odrody, tiež názov odvodený od názvu odrody,
b) názov vinohradníckej oblasti, vinohradníckeho rajónu alebo vinohradníckej obce,
c) rok, v ktorom bolo víno vyrobené (ďalej len „ročník“).

(5) V označení stolového vína možno uviesť „Slovenské stolové víno“, ak

a) bolo vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 13 oNM.

§ 20
Oblastné víno

(1) Oblastné víno možno vyrábať výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach. Jeho výrobu upravuje osobitný predpis6) a tento zákon.

(2) Oblastné víno možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 15 oNM,
b) spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom.27)

(3) V označení oblastného vína musí vinár uviesť

a) označenie „Oblastné víno“,
b) názov zemepisnej jednotky, ktorou je vinohradnícka oblasť, pričom najmenej 85 % hrozna použitého na výrobu vína musí pochádzať z tejto vinohradníckej oblasti,
c) číslo výrobnej dávky.

(4) V označení oblastného vína možno uvádzať

a) názov odrody alebo iné označenie obsahovo zhodné s jej názvom, ak najmenej 85 % vína po odpočítaní množstva produktu, ktorým sa upravil zvyškový cukor, bolo vyrobené z tejto odrody a táto odroda určuje charakter vína,
b) ročník, ak minimálne 85 % hrozna použitého na výrobu vína po odpočítaní množstva produktu, ktorým sa upravil zvyškový cukor, pochádza z tohto ročníka.

§ 21
Akostné víno

(1) Akostné víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach.

(2) Akostné víno možno vyrábať v týchto druhoch:

a) akostné odrodové víno vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu jednej odrody s prímesou iných odrôd najviac 15 %,
b) akostné značkové víno vyrobené z hrozna alebo zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním rmutu, alebo hroznového muštu, alebo jednotlivých akostných odrodových vín podľa receptúry výrobcu, so stálou kvalitou a charakterom.

(3) Akostné víno možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 oNM,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednej vinohradníckej oblasti a výroba vína bola vykonaná v tej istej vinohradníckej oblasti alebo v bezprostredne susediacej oblasti,
c) nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
d) bolo kontrolným ústavom zatriedené ako akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno,
e) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.28)

(4) V označení akostného vína musí vinár uviesť

a) názov vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
b) číslo výrobnej dávky,
c) označenie „akostné odrodové víno“ alebo „akostné značkové víno“,
d) písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
e) názov odrody, z ktorej sa vyrobilo akostné odrodové víno, a obchodnú značku akostného značkového vína.

(5) V označení akostného vína možno uviesť názov

a) vinohradníckeho rajónu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho rajónu,
b) vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
c) odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.

§ 22
Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy

(1) Za akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy možno považovať také víno, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

a) bolo vyrobené z hrozna dopestovaného v rámci určitej presne vymedzenej ohraničenej vinohradníckej plochy charakterizovanej relatívne homogénnymi prírodnými podmienkami,
b) bolo vyrobené len z hrozna stanovených odrôd pre každú ohraničenú vinohradnícku plochu,
c) boli použité špecifické pestovateľské postupy pre každú ohraničenú vinohradnícku plochu,
d) nebol prekročený stanovený maximálny hektárový výnos pre hrozno určené na výrobu akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy každej ohraničenej vinohradníckej plochy,
e) bol dodržaný stanovený minimálny prirodzený obsah alkoholu pre každú ohraničenú vinohradnícku plochu,
f) bolo vyrobené špecifickými technologickými postupmi,
g) vyhovuje určeným analytickým a senzorickým skúškam pre každé akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy.

(2) Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy sa označuje ako akostné víno V.O.V.P. Uznáva ho ministerstvo na základe žiadosti vinára, ak preukáže, že každé také akostné víno spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 1, ktoré sú pre dané víno charakteristické.

(3) Postup pri podávaní žiadostí, vzor žiadosti a podrobnosti o uznávaní akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 23
Akostné víno s prívlastkom

(1) Akostné víno s prívlastkom možno vyrábať len z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach a vhodného na výrobu akostného vína s prívlastkom.

(2) Akostné víno s prívlastkom možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť uvedenú v odseku 3,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednom vinohradníckom rajóne a výroba vína bola vykonaná vo vinohradníckej oblasti, ktorej súčasťou je vinohradnícky rajón pôvodu hrozna alebo v bezprostredne susediacej vinohradníckej oblasti,
c) nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
d) odroda viniča, pôvod hrozna, jeho cukornatosť, hmotnosť a zdravotný stav boli pred spracovaním osvedčené zamestnancom kontrolného ústavu,
e) bol dodržaný zákaz zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu a úpravy zvyškového cukru,
f) bolo zatriedené kontrolným ústavom ako akostné víno s prívlastkom,
g) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.26)

(3) Akostné víno s prívlastkom sa člení na

a) kabinetné vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 oNM,
b) neskorý zber vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 oNM,
c) výber z hrozna vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 oNM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov,
d) bobuľový výber vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 oNM,
e) hrozienkový výber vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 oNM,
f) cibébový výber vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 oNM,
g) ľadové víno vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 oC a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 oNM,
h) slamové víno vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach minimálne tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 oNM.

(4) Akostné víno s prívlastkom sa ďalej člení na

a) akostné odrodové víno s prívlastkom, v ktorom môžu prímesy iných odrôd tvoriť najviac 15 %,
b) akostné značkové víno s prívlastkom, ktoré je označené prívlastkom najnižšej kategórie.

(5) V označení akostného vína s prívlastkom musí vinár uviesť

a) názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
b) ročník zberu a číslo výrobnej dávky,
c) označenie „akostné odrodové víno s prívlastkom“ alebo „akostné značkové víno s prívlastkom“,
d) písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
e) názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom a značky pri akostných značkových vínach s prívlastkom,
f) prívlastok podľa odseku 3,
g) štátne kontrolné číslo podľa osvedčenia o zatriedení.

(6) V označení akostného vína s prívlastkom možno uviesť

a) názov vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
b) názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho honu,
c) názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína s prívlastkom v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.

§ 24
Upravované víno

(1) Upravované víno sa vyrába z muštu alebo z vína prvotným alebo druhotným kvasením alebo ich úpravou. Výrobu a označovanie upravovaných vín vymedzuje osobitný predpis.29)

(2) Upravované víno sa člení na

a) šumivé víno,
b) perlivé víno,
c) sýtené víno,
d) aromatizované víno,
e) likérové víno.

(3) Šumivé víno možno uvádzať na trh pod označením

a) šumivé víno; také víno nemožno označiť ako sekt, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením muštov alebo vín pochádzajúcich z územia členských štátov, ak celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu dosiahne najmenej 8, 5 % obj. a pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC je najmenej 3 bary,
b) akostné šumivé víno alebo sekt, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením muštov alebo vín pochádzajúcich z územia členských štátov, z odrôd, ktoré sú povolené v krajine pôvodu na výrobu akostných vín, a táto skutočnosť je doložená na sprievodnom doklade a
1. pretlak vo fľaši pri teplote 20 C musí byť najmenej 3, 5 baru okrem fliaš s objemom do 0, 25 l, kde pretlak musí byť najmenej 3 bary,
2. celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave hotového výrobku ukončeného uvedením na trh, pri kvasení v tankoch musí byť najmenej 90 dní v období do 31. decembra 2006 a najmenej 180 dní v období od 1. januára 2007,
3. celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí byť najmenej deväť mesiacov,
4. doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez miešacieho zariadenia musí byť najmenej 60 dní, pri použití miešacieho zariadenia najmenej 30 dní,
5. celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu musí byť najmenej 9, 0 % obj.,
6. skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku musí byť najmenej 10 % obj.,
c) aromatické šumivé víno, ak bolo vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov spĺňajúcich podmienky osobitného predpisu25) pre kvalitatívnu kategóriu stolové víno, z odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený, Müller Thurgau, Devín a Pálava, alebo muštov vyrobených na území členských štátov, ktoré boli takto uznané v krajine pôvodu a táto skutočnosť je doložená na sprievodnom doklade a
1. riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom,
2. celková doba výroby je najmenej 30 dní,
3. pridávanie expedičného likéru je zakázané,
4. skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej 6 % obj.,
5. pretlak vo fľaši pri teplote 20 C musí byť najmenej 3, 5 baru okrem fliaš s objemom do 0, 25 l, kde pretlak musí byť najmenej 3 bary,
d) akostné aromatické šumivé víno alebo aromatický sekt, ak bol vyrobený prvotným kvasením aromatických muštov spĺňajúcich podmienky osobitného predpisu26) pre kvalitatívnu kategóriu akostné víno, z odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený, Müller Thurgau, Devín a Pálava, alebo muštov vyrobených na území členských štátov, ktoré boli takto uznané v krajine pôvodu a táto skutočnosť je doložená na sprievodnom doklade a
1. riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom,
2. celková doba výroby je najmenej 30 dní,
3. pridávanie expedičného likéru je zakázané,
4. skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej 6 % obj.,
5. pretlak vo fľaši pri teplote 20 C musí byť najmenej 3, 5 baru okrem fliaš s objemom do 0, 25 l, kde pretlak musí byť najmenej 3 bary,
e) akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti alebo sekt vinohradníckej oblasti, ak bol vyrobený prvotným alebo druhotným kvasením z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach, a to len vo vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno na jeho výrobu dopestované alebo bezprostredne susediacej a
1. pretlak vo fľaši pri teplote 20 C musí vykazovať najmenej 3, 5 baru okrem fliaš s objemom do 0, 25 l, kde pretlak musí byť najmenej 3 bary,
2. celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave hotového výrobku ukončeného uvedením na trh, pri kvasení v tankoch musí byť najmenej 90 dní v období do 31. decembra 2006 a najmenej 180 dní v období od 1. januára 2007,
3. celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí byť najmenej deväť mesiacov,
4. doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez miešacieho zariadenia musí byť najmenej 60 dní, pri použití miešacieho zariadenia najmenej 30 dní,
5. celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu musí byť najmenej 9 % obj.,
6. skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku musí byť najmenej 10 % obj.,
f) pestovateľský sekt, ak boli splnené základné podmienky výroby uvedené v písmene e) a posledné štádium procesu výroby šumivého vína uskutočnil vinohradník vinice, z ktorej sa hrozno použilo na výrobu.

(4) Jednotlivé zložky cuvée pestovateľského sektu musia pochádzať z jednej vinohradníckej oblasti.

(5) Ak vinár uvedie na spotrebiteľskom obale označenie „Slovenské akostné šumivé víno“, musia jednotlivé zložky cuvée pochádzať výhradne z domáceho hrozna. V označení „Slovenské akostné šumivé víno“ možno uviesť názov odrody, najviac však tri odrody, ak tieto sú, okrem tirážneho a expedičného likéru, jedinou zložkou šumivého vína. Označenie odrody sa uvádza v zostupnom poradí.

(6) Akostné šumivé víno z vinohradníckej oblasti sa označuje ako akostné šumivé víno V. O. Sekt vinohradníckej oblasti sa označuje ako sekt V. O. V označení akostného šumivého vína V. O. musí byť uvedený názov vinohradníckej oblasti a možno uviesť názov odrody, ak sa do cuvée použilo najmenej 85 % tejto odrody.

(7) Perlivé víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením muštu alebo vína v tlakových nádobách i vo fľašiach. Požiadavky na jeho kvalitu ustanovuje osobitný predpis.5)

(8) Sýtené víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené sýtením vína oxidom uhličitým. Požiadavky na jeho kvalitu ustanovuje osobitný predpis.5)

(9) Aromatizované víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z vína pridaním cukru alebo zahusteného muštu, vínneho destilátu alebo alkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a korenia alebo jeho macerátov.

(10) Likérové víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z kvasiaceho hroznového muštu, vína alebo ich kombináciou pridaním vínneho destilátu a zahusteného muštu.

§ 25
Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno

(1) Odalkoholizované víno je nápoj z vína, ktorého obsah alkoholu sa destiláciou znížil na 0, 5 % obj. alebo menej. Na jeho úpravu možno použiť cukor alebo hroznový mušt, alebo zahustený hroznový mušt do obsahu zvyškového cukru maximálne 60 g na jeden liter, oxid uhličitý, prírodné aromatické látky a prírodne identické aromatické látky.

(2) Nízkoalkoholické víno je nápoj, ktorý bol vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína s vínom tak, aby obsah alkoholu bol vyšší ako 0, 5 % obj., avšak najviac 5, 0 % obj. Na jeho úpravu možno použiť cukor alebo hroznový mušt, alebo zahustený hroznový mušt do obsahu zvyškového cukru maximálne 60 g na jeden liter, oxid uhličitý, prírodné aromatické látky a prírodne identické aromatické látky.

(3) V označení odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína sa musí uvádzať

a) názov „Odalkoholizované víno“ pre nápoj podľa odseku 1 a „Nízkoalkoholické víno“ pre nápoj podľa odseku 2,
b) údaj „sírené“, ak obsah oxidu siričitého je vyšší ako 50 mg/l,
c) údaj „aromatizované“, ak sa na jeho úpravu použili aromatické látky.

(4) V označení je zakázané uvádzať

a) bližšie označenie zemepisného pôvodu ako štát, v ktorom bolo hrozno použité na výrobu nápojov podľa odsekov 1 a 2 dopestované a spracované,
b) názov odrody a ročník zberu hrozna použitého na výrobu,
c) údaje zameniteľné s označením vinárskych produktov.

§ 26
Víno na priemyselné spracovanie

(1) Víno na priemyselné spracovanie sa vyrába z hrozna, ktorého najmenší prirodzený obsah alkoholu nedosahuje hodnoty určené osobitným predpisom.30)

(2) Na priemyselné spracovanie možno použiť aj

a) vína, ktorých najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok sú prekročené, ak získaný produkt nebude zdraviu škodlivý,
b) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením výluhov z vylisovaného hrozna,
c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením zriedených vinných kalov,
d) zmesi vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, sladu, rastlín alebo ich výluhov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
UVÁDZANIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV NA TRH

§ 27
Preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov

(1) Vinárske produkty, ktoré podliehajú preskúšaniu a zatriedeniu, možno uvádzať na trh, iba ak získali osvedčenie o zatriedení.

(2) Preskúšaniu a zatriedeniu podlieha oblastné víno, akostné víno, akostné víno s prívlastkom, akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy, tokajské víno, akostné šumivé víno V. O., akostné aromatické šumivé víno, pestovateľský sekt a víno z dovozu z tretích krajín iné ako vína balené pre konečného spotrebiteľa.

(3) Na účely preskúšania a zatriedenia musia byť vinárske produkty uvedené v odseku 2 podrobené chemickej analýze vykonanej v akreditovanom laboratóriu, ktoré podlieha akreditácii podľa osobitného predpisu.31)

(4) Na účely preskúšania vinárskych produktov podľa odseku 2 ustanovuje ministerstvo Komisiu na hodnotenie vína (ďalej len „hodnotiaca komisia“). Členov hodnotiacej komisie vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z odborne spôsobilých osôb. Jej organizáciu a rokovanie upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.

(5) Vinár alebo iná osoba, ktorá uvádza vinárske produkty podliehajúce zatriedeniu na trh, je povinná pred ich uvedením na trh predložiť kontrolnému ústavu vzorky vo fľašiach, v ktorých ich bude uvádzať na trh, so žiadosťou o ich preskúšanie a zatriedenie.

(6) Po predložení žiadosti kontrolný ústav vinárske produkty preskúša. Do 30 dní od podania žiadosti kontrolný ústav vydá osvedčenie o zatriedení alebo oznámi vinárovi stanovisko o dôvode nezatriedenia produktu. Ak kontrolný ústav do 30 dní od podania žiadosti nezatriedi vinársky produkt, má sa za to, že vinársky produkt je zatriedený v zmysle podanej žiadosti. Kontrolný ústav je povinný na takto zatriedený vinársky produkt vydať osvedčenie o zatriedení.

(7) Je zakázané uvádzať na trh vinárske produkty, ak

a) sú v nich prekročené najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok,
b) sú zdraviu škodlivé, falšované alebo chybné,
c) neboli dodržané kvalitatívne požiadavky na ich výrobu,
d) dodatočne stratili vlastnosti, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o zatriedení,
e) nebol vystavený zodpovedajúci sprievodný doklad v súlade s osobitným predpisom.8)

(8) Podrobnosti o spôsobe odberu vzoriek vinárskych produktov na účely kontroly zatriedenia podľa odseku 2, podrobnosti o nevyhnutnom množstve vinárskych produktov predkladaných podľa odseku 5, o postupe pri ich zmyslovom hodnotení a zatrieďovaní, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť členov komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 28
Štátne kontrolné číslo

(1) Akostné víno s prívlastkom, tokajské víno a akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy balené do fliaš možno uvádzať na trh, iba ak sú označené štátnym kontrolným číslom.

(2) Štátne kontrolné číslo prideľuje kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania a zatriedenia vína.

(3) Podrobnosti o podmienkach udeľovania štátneho kontrolného čísla a jeho umiestnení na fľaši ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 29
Označovanie vinárskych produktov

(1) Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku.32)

(2) Na označení etiketou je vinár povinný uvádzať len údaje stanovené osobitným predpisom33) a týmto zákonom. Etiketou sa rozumejú všetky popisy, symboly, ilustrácie a znaky, ktoré slúžia na rozlíšenie vinárskeho produktu, ktoré sa vyskytujú na tej istej nádobe s vinárskymi produktmi vrátane jej uzáveru a nálepky prilepenej na nádobe.

(3) V označení je zakázané používať zavádzajúce a klamlivé údaje a informácie, ktoré môžu

a) mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality,
b) vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode,
c) vyvolať nesprávne predstavy o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku zberu.

(4) Okrem údajov uvedených v § 18 až 25 sa na nádobe uvádzajú tieto údaje:

a) o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania, meno a priezvisko, ak ide o právnickú osobu, názov a sídlo,
b) obchodný názov výrobku so zatriedením podľa členenia uvedeného v § 16 a 24; ak ide o akostné odrodové víno, akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy a akostné víno s prívlastkom aj názov odrody,
c) štátne kontrolné číslo akostného vína s prívlastkom, akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy a tokajského vína,
d) objem balenia; označenie medzinárodnou značkou „e“ možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise, 34)
e) číslo výrobnej dávky,
f) obsah alkoholu zaokrúhlene na 0, 5 % obj. s povolenou odchýlkou +- 0, 5 % obj.

(5) Pri označovaní šumivého a perlivého vína údajom o obsahu alkoholu je povolená odchýlka od zaokrúhlenej hodnoty uvedenej na obale +- 0, 8 % obj.

(6) Označovanie vinárskych produktov vyrobených ekologickým spôsobom podľa osobitného predpisu 35) nie je týmto zákonom dotknuté.

(7) Vinárske produkty uvádzané na trh v inom ako spotrebiteľskom obale (sudové víno) musia byť označené najmenej údajmi uvedenými v odseku 4 písm. a), b), d) až f).

(8) Na etikete možno uviesť údaje o získanom ocenení, prípadne medailách zo súťaží a výstav vína, ktoré boli uznané ministerstvom alebo členskými štátmi. Podrobnosti o označovaní vinárskych produktov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 30
Skladovanie a preprava vinárskych produktov

(1) Vinárske produkty sa musia skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie ich kvality a zdravotnej neškodnosti.

(2) Vinárske produkty pri skladovaní v nádobách a fľašiach musia byť riadne označené tak, aby nemohlo dôjsť k ich nežiaducej zámene a aby bolo možné jednoznačne preukázať ich pôvod.

(3) Vinárske produkty sa musia skladovať tak, aby k nim bol umožnený prístup kontrolných orgánov a bolo umožnené bezpečné nakladanie s nimi.

(4) Vinárske produkty možno prepravovať len so sprievodným dokladom, na ktorom je uvedené evidenčné číslo pridelené colným úradom a ktorý je potvrdený miestne príslušným colným úradom alebo odtlačkom pečiatky odosielateľa schválenej colným úradom.

(5) Evidenciu pridelených evidenčných čísel vedie colné riaditeľstvo a poskytuje ich ministerstvu na jeho písomnú žiadosť.

§ 31
Obchod s tretími krajinami

(1) Obchod s tretími krajinami a uvádzanie na trh vinárskych produktov, ktoré sú predmetom tohto obchodu, sa riadi osobitným predpisom. 36)

(2) Dovozca zašle kontrolnému ústavu fotokópiu dokumentu VI1 37) najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia dovozu.

§ 32
Mimoriadne opatrenia

Ministerstvo môže v prípade mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok počas vegetácie viniča na základe žiadosti záujmových združení vinohradníkov a vinárov (ďalej len „združenie“) povoliť výnimku z požiadavky na najmenšiu cukornatosť muštu, ktorý sa môže použiť pri výrobe stolových vín.

§ 33
Kontrola

(1) Každý vinohradník a každý vinár je povinný umožniť zamestnancom kontrolných orgánov výkon kontroly vinohradov a prevádzok alebo zariadení, v ktorých sa nakladá s vínom a vinárskymi produktmi. Na tento účel je povinný umožniť vstup do vinohradov a do prevádzok, v ktorých sa vyrába alebo skladuje víno a umožniť odber vzoriek v rozsahu potrebnom na posúdenie správnosti nakladania s hroznom a vinárskymi produktmi.

(2) Pri výkone kontroly je zamestnanec kontrolného orgánu povinný preukázať sa oprávnením vydaným príslušným kontrolným orgánom.

PIATA ČASŤ
VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ

§ 34
Základné ustanovenia

(1) Vinohradníckou oblasťou Tokaj na účely tohto zákona sa rozumie jej časť rozkladajúca sa na území Slovenskej republiky.

(2) Vinohradnícka oblasť Tokaj je uzavretá vinohradnícka oblasť.

(3) Na účely dozoru nad vykonávaním činnosti vo vinohradníckej oblasti Tokaj, pri pestovaní viniča, pri zbere hrozna a výrobe tokajského vína vrátane dodržiavania technologického postupu, ministerstvo zriaďuje Tokajskú správnu komisiu. Tokajská správna komisia sa skladá zo zástupcu kontrolného ústavu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) a zástupcu Tokajského združenia. Tokajskej správnej komisii predsedá zástupca kontrolného ústavu.

(4) Tokajská správna komisia rozhoduje o udelení povolenia na dovoz tokajského vína. Odporúča kontrolnému ústavu zaradenie tokajských honov do akostných kategórií.

(5) Činnosť Tokajskej správnej komisie upraví štatút, ktorý vypracúva kontrolný ústav a schvaľuje minister.

§ 34a
Tokajské združenie


(1) Tokajské združenie je dobrovoľné združenie vlastníkov a užívateľov tokajských honov zaradených do akostných tried a výrobcov tokajského vína v tokajskej vinohradníckej oblasti. Tokajské združenie nie je združenie podľa osobitného predpisu. 37a)

(2) Tokajské združenie vzniká registráciou. Návrh na registráciu sa podáva ministerstvu spolu so stanovami vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:

a) názov združenia,
b) sídlo,
c) cieľ jeho činnosti,
d) zásady hospodárenia,
e) ďalšie podmienky stanovené týmto zákonom.

(3) Tokajské združenie zaniká

a) dobrovoľným rozpustením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

(4) Členom Tokajského združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo užíva tokajské vinohradnícke hony, ktoré sú zaradené do akostných tried, alebo vyrába tokajské víno v tokajskej vinohradníckej oblasti na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ deklaruje splnenie podmienok. Členstvo vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia žiadosti.

(5) Každá obec, ktorá je vo vinohradníckej oblasti Tokaj, si zvolí zo svojich radov predstaviteľa do predsedníctva Tokajského združenia, a to jedného člena za vinárov a jedného člena za vinohradníkov. Predsedníctvo si zvolí zo svojich radov predsedu a dvoch podpredsedov.

(6) Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.

(7) Tokajské združenie vykonáva činnosti Tokajskej správnej komisie. Činnosť združenia kontroluje ministerstvo.

§ 35
Tokajské vinohradnícke plochy


Vo vinohradníckej oblasti Tokaj podľa § 8 ods. 2 písm. f) užívateľ vinohradníckej plochy je povinný užívať vinohradnícku plochu len ako vinicu.

§ 36
Vinohradníctvo vo vinohradníckej oblasti Tokaj


(1) Pri zakladaní vinohradov a nahrádzaní vyhynutých krov vo vinohradníckej oblasti Tokaj na tokajských honoch možno vysadiť len uznané viničové sadenice odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zeta.

(2) Vinohradníci vo vinohradníckej oblasti Tokaj prihlasujú hrozno vypestované na tokajských honoch pred jeho zberom na účely osvedčenia jeho pôvodu, množstva, cukornatosti a zdravotného stavu na kontrolný ústav.

(3) Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé, nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených týmto zákonom a vypestovaných len na tokajských vinohradníckych honoch.

(4) Zamestnanec kontrolného ústavu v deň jeho zberu vykoná posúdenie hrozna na účely výroby tokajských vín.

(5) Na základe posúdenia kontrolný ústav vydá pestovateľom viniča osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje

a) názov vinohradníckej obce, vinohradníckeho honu a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno vypestovalo,
b) odrodu viniča,
c) množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti hrozna,
d) odhadnutý hmotnostný podiel cibéb.

(6) Začiatok zberu hrozna vyhlasuje Tokajská správna komisia po posúdení zrelosti.

(7) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť 9 500 kg; túto skutočnosť skontroluje zamestnanec kontrolného ústavu pri osvedčovaní hrozna. Pri prekročení najvyššieho hektárového výnosu sa postupuje podľa § 10 ods. 3.

§ 37
Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj


(1) Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj a disponujúce geografickým označením pôvodu sa člení na

a) akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj,
b) tokajské víno.

(2) Na akostné vína Tokajský furmint, Tokajská lipovina, Tokajský muškát žltý pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pravidlá pre akostné vína z ohraničenej vinohradníckej oblasti.

(3) Tokajské víno možno vyrábať len z hrozna dopestovaného na tokajských vinohradníckych honoch.

(4) Tokajské víno možno uvádzať na trh, ak

a) bolo vyrobené výlučne z hrozna odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zeta,
b) nebol prekročený maximálny hektárový výnos,
c) hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným ústavom,
d) bolo zatriedené kontrolným ústavom.

(5) Tokajské víno je víno s označením pôvodu, ktoré z dôvodu špecifického spôsobu výroby a osobitných pôdno-klimatických podmienok spĺňa podmienky na používanie osobitného označenia: Tokajské samorodné suché, Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber 3-putňový, Tokajský výber 4-putňový, Tokajský výber 5-putňový, Tokajský výber 6-putňový, Tokajská výberová esencia, Tokajská esencia, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš.

(6) Tokajské víno vyrobené v Slovenskej republike možno uvádzať na trh len v na to určených fľašiach (ďalej len „špeciálna fľaša“). Povinnosť plnenia vína do fliaš sa nevzťahuje na tokajské víno ponúkané na konzumáciu priamo v pivnici výrobcu.

§ 38
Výroba tokajského vína


(1) Tokajské samorodné víno sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Tokajské samorodné víno sa člení na

a) Tokajské samorodné suché vyrába sa v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna, z ktorého strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín; hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21 oNM; vyrobené víno má obsah zvyškového prírodného cukru do 10g/l,
b) Tokajské samorodné sladké vyrába sa z hrozna s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24 oNM; víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l.
Tokajské samorodné suché a sladké do obehu možno uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch.

(2) Tokajský výber sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb muštom s cukornatosťou najmenej 21 oNM z vinohradníckej oblasti Tokaj alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(3) Tokajský mášláš je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Dozrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(4) Tokajský forditáš je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho na matolinové výlisky z cibéb. Dozrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(5) Tokajská výberová esencia je víno získané alkoholovým kvasením cibéb. Pri zbere sa vyberajú zvlášť bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu vinohradníckej oblasti Tokaj alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(6) Tokajská esencia je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(7) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa § 37 ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajský Furmint.

(8) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa § 37 ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajská Lipovina.

(9) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou hrozna odrôd Furmint a Lipovina, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa § 37 ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajský Muškát žltý.

(10) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť víno podľa odsekov 7, 8 a 9, nesmie presiahnuť 14 000 kg.

(11) Podrobnosti o požiadavkách na zmyslové vlastnosti a fyzikálne a chemické vlastnosti tokajského vína, výrobu tokajských vín, definovanie špeciálnej fľaše pre tokajské vína, postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu a vývozu do alebo z vinohradníckej oblasti Tokaj a zaraďovaní tokajských honov do akostných kategórií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 39
Obmedzenia


(1) Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich z iných vinohradníckych oblastí.

(2) Mušt a víno pochádzajúce z inej ako vinohradníckej oblasti Tokaj sa musí skladovať oddelene, v osobitnej miestnosti, pričom skladovacia nádoba musí byť opatrená takým označením, ktoré nespochybniteľne poukazuje na pôvod muštu alebo vína. Mušt a víno cudzieho pôvodu dovezené výlučne na domácu spotrebu možno skladovať aj s muštom alebo vínom z vinohradníckej oblasti Tokaj, jeho pôvod však musí byť označený na skladovacej nádobe.

(3) Vyvážať hrozno, mušt a víno z vinohradníckej oblasti Tokaj možno len po predchádzajúcom ohlásení Tokajskej správnej komisii.

(4) Dovážať na územie vinohradníckej oblasti Tokaj hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie nad 50 l možno len s povolením Tokajskej správnej komisie.

(5) Na vína naplnené do fliaš sa nevzťahujú odseky 3 a 4.

(6) Na území vinohradníckej oblasti Tokaj je zakázané vyrábať aromatizované vína.

ŠIESTA ČASŤ
ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR

§ 40
Orgány štátneho odborného dozoru


(1) Orgány štátneho odborného dozoru sú

a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav,
c) štátna veterinárna a potravinová správa,
d) Tokajská správna komisia.

(2) Ministerstvo

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
b) určuje priority v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
c) rozhoduje o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv a výsadbových práv z rezervy,
d) schvaľuje akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy,
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu a štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
f) uznáva súťaže vín a výstavy vín,
g) vydáva osvedčenie o uznaní združenia výrobcov podľa osobitného predpisu, 37b)
h) registruje Tokajské združenie.

(3) Kontrolný ústav

a) vydáva registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
b) rozhoduje o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu,
c) spravuje rezervu,
d) rozhoduje o nepovolenej výsadbe,
e) osvedčuje hrozno na účely výroby akostných vín s prívlastkom, ako aj hrozna vo vinohradníckej oblasti Tokaj na účely výroby tokajských vín podľa tohto zákona,
f) vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
g) vykonáva preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov pri ich uvádzaní na trh a vydáva osvedčenie o zatriedení a preskúšaní vína,
h) prideľuje štátne kontrolné číslo pre akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostné vína s prívlastkom a tokajské vína,
i) rozhoduje o znížení kategórie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 38)
j) osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
k) posudzuje podklady na uznanie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy a kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom,
l) kontroluje vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. c) a odseku 2 písm. c),
m) zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o zatriedení vína, kópie rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
n) odporúča udeliť alebo odobrať osvedčenie o uznaní a kontroluje činnosť združenia.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu

a) kvality a zdravotnej neškodnosti vína určeného na uvádzanie na trh u výrobcov, maloobchodných predajcov, fľašovateľov, v maloobchodných a veľkoobchodných reťazcoch a veľkoobchodných skladoch a pri víne dovezenom v spotrebiteľskom obale z tretích krajín podľa osobitného predpisu, 39)
b) balenia a označovania vinárskych produktov,
c) kvality a zdravotnej nezávadnosti sudového vína u jeho predajcov,
d) zásad správnej výrobnej praxe a dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu40) vo výrobe a predaji vinárskych výrobkov,
e) hygieny a sanitácie výrobných priestorov a zariadení,
f) zasiela kontrolnému ústavu informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.

(5) Tokajská správna komisia vykonáva činnosti uvedené v § 34 ods. 4 a § 36 ods. 6.

(6) Osvedčovanie hrozna na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo, vykonáva kontrolný ústav za úhradu; výška sa určí podľa preukázaných nákladov na výkon činnosti osôb, ktoré osvedčovanie vykonali, ich mzdových nákladov a cestovných nákladov.

(7) Výkony zamerané na preskúšanie a zatriedenie vína a pridelenie štátneho kontrolného čísla vykonáva kontrolný ústav za úhradu, ktorej výška sa určí podľa preukázaných nákladov na chemickú analýzu a ďalšie úkony súvisiace s preskúšaním a zatriedením vína.

(8) Orgány vinohradníckeho a vinárskeho dozoru nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov, 41) alebo údaje označené vinohradníkom, vinárom alebo inou osobou, ktorá uvádza víno na trh, za predmet obchodného tajomstva, 42) ak nejde o údaje verejne známe.43)

(9) Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci kontrolu vína musia mať vysokoškolské alebo stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na vinohradníctvo a technológiu výroby vína.

(10) Inšpektori vykonávajúci kontrolu sú oprávnení dozerať, či fyzické osoby a právnické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom.

SIEDMA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A SANKČNÉ OPATRENIA

§ 41
Správne deliky

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a) vykoná novú výsadbu v rozpore s osobitným predpisom10) a ustanoveniami § 3 až 6, užíva vinohradnícku plochu v rozpore s § 8 ods. 4 a § 35,
b) vykoná opätovnú výsadbu v rozpore s osobitným predpisom10) a ustanoveniami § 3 až 6,
c) uvedie na trh vinárske produkty vyrobené z hrozna dopestovaného na plochách vysadených v rozpore s ustanoveniami § 3 až 6,
d) neodovzdá, neodovzdá správne alebo včas hlásenie o úrode hrozna a jeho použití podľa § 10,
e) uvedie na trh zo zberu jedného vinárskeho roku väčšie množstvo akostného vína, akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostného vína s prívlastkom a tokajského vína ako množstvo zodpovedajúce najväčšiemu hektárovému výnosu podľa § 10 ods. 1 a § 36 ods. 7,
f) nepožiada alebo nepožiada včas kontrolný ústav o pridelenie registračného čísla podľa § 11 ods. 4,
g) neohlási začiatok alebo skončenie činnosti na účel výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh kontrolnému ústavu podľa § 11 ods. 6,
h) neoznámi, neoznámi správne alebo včas akúkoľvek zmenu údajov vo vinohradníckom registri podľa § 11 ods. 8,
i) neoznačí prideleným registračným číslom vinohradnícku plochu podľa § 11 ods. 4,
j) nedodrží požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú nezávadnosť ustanovené týmto zákonom,
k) neodstráni vedľajšie produkty zo spracovania a výroby vinárskych produktov spôsobom ustanoveným v § 13 ods. 1 písm. c),
l) nezabezpečí systematickú kontrolu vinárskych produktov a nevedie o tom evidenciu podľa tohto zákona,
m) neoznámi kontrolnému ústavu zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín a úpravu zvyškového cukru podľa § 13 ods. 2 písm. c),
n) vedie v rozpore, nevedie správne alebo nevedie evidenciu spôsobom ustanoveným v § 14 ods. 1 a 3,
o) neoznámi, neoznámi správne alebo včas údaje podľa § 14 ods. 2,
p) poruší zákazy ustanovené v § 15 ods. 5 až 7,
r) uvádza pod označením víno na trh nápoje uvedené v § 15 ods. 6,
s) vyrobí a označí vinárske výrobky v rozpore s ustanoveniami § 17 až 25,
t) ponúkne spotrebiteľovi burčiak nesplnujúci požiadavky ustanovené v § 18 ods. 1 a v inom období, ako je uvedené v § 18 ods. 2 a neinformuje spotrebiteľa podľa § 18 ods. 4,
u) uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce preskúšaniu a zatriedeniu podľa § 27 ods. 2 bez osvedčenia o zatriedení,
v) poruší zákaz uvádzať na trh vinárske produkty uvedené v § 27 ods. 7 písm. a) až d),
x) uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce prideleniu štátneho kontrolného čísla v rozpore s § 28 ods. 1,
y) použije v označení vinárskych produktov údaje v rozpore s označovaním ustanovené v § 29 ods. 3,
z) neoznačí sudové víno uvádzané na trh podľa § 29 ods. 7,
aa) uvedie na trh vinárske produkty balené v rozpore s osobitným predpisom, 1)
ab) skladuje vinárske produkty v rozpore s § 30,
ac) nedodrží ustanovenia § 34 až 36,
ad) uskutoční zber hrozna vo vinohradníckej oblasti Tokaj v rozpore s § 36 ods. 2,
ae) vyrobí a označí tokajské víno v rozpore s ustanoveniami § 37 a 38,
af) poruší obmedzenia ustanovené pre vinohradnícku oblasť Tokaj v § 39.
ag) prepravuje vinárske produkty bez sprievodných dokladov. 20a)

§ 42
Ukladanie pokút


(1) Fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe uloží kontrolný ústav pokutu od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 41 písm. a) až i), k) až p) a ac) až af).

(2) Fyzickej osobe podnikateľovi a právnickej osobe uloží štátna veterinárna a potravinová správa pokutu od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 41 písm. j) a r) až ab).

(3) Fyzickej osobe podnikateľovi a právnickej osobe uloží colný úrad pokutu do 10 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa § 41 písm. ag).

(4) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová správa o protiprávnom konaní dozvedela, najneskôr však do troch rokov, keď k protiprávnemu konaniu došlo.

(6) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 a 2.

(7) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(8) Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9) Ustanovenia § 41 a 42 sa nepoužijú, ak sú upravené záväznými predpismi Európskeho spoločenstva.

§ 42a
Priestupky


(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako užívateľ vinohradníckej plochy vo vinohradníckych oblastiach podľa § 8 ods. 4 a vo vinohradníckej oblasti Tokaj podľa § 35 užíva vinohradnícku plochu inak ako vinicu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie kontrolným ústavom sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 43a)

§ 43
Sankčné opatrenia


(1) Kontrolný ústav uloží vinohradníkovi povinnosť vyklčovať vinohradnícku plochu, ktorú vysadil v rozpore s týmto zákonom, ako aj v prípade, ak použil na výsadbu odrody viniča nevhodné na výrobu vína.

(2) Kontrolný ústav uloží vinárovi alebo inej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá uvádza vinárske produkty na trh, povinnosť zdraviu škodlivé vinárske produkty zničiť alebo určiť osobitný spôsob ich použitia alebo spracovania.

(3) Kontrolný ústav odníme osvedčenie o zatriedení vína uvádzaného na trh alebo štátne kontrolné číslo, ak víno stratilo vlastnosti, na ktorých základe bolo osvedčenie vydané.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa uloží vinárovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza vinárske produkty na trh, opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly.

(5) Opatrenia podľa odsekov 1 až 4 možno uložiť aj popri pokute uloženej podľa § 42.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
Spoločné ustanovenia


Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 44) okrem konania podľa § 3 ods. 3, § 22 ods. 2, § 40 ods. 6 a § 43 ods. 4.

§ 45
Prechodné ustanovenia


(1) Vína označované podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh do vyčerpania ich zásob.

(2) Perlivé víno vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh do 31. júla 2005.

(3) Štátnu kontrolnú známku pridelenú kontrolným ústavom podľa doterajších predpisov možno použiť len do vyčerpania zásob vína.

(4) Registrácia vinohradov, vinohradnícka a vinárska evidencia podľa doterajších predpisov sa považuje za registráciu vinohradníkov podľa tohto zákona.

(5) Ak Tokajské združenie splní podmienky ustanovené v § 34 ods. 6, ministerstvo rozhodnutím vydaným v správnom konaní prenesie výkon niektorých kompetencií Tokajskej správnej komisie na Tokajské združenie. O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje súd.

§ 46
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 434/2002 Z. z.

§ 47
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Zákon č. 283/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
3) § 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14. 7. 1999) v platnom znení.
6) Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/1991 z 10. júna 1991, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o definícii, popise a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (Ú. v. ES L 149, 14. 6. 1991) v platnom znení.
7) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
8) Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania sprievodných dokumentov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (Ú. v. ES L 128, 10. 5. 2001) v platnom znení.
9) Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
10) Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
11) Článok 3 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
12a) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12b) § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
12c) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

13) 
zrušená zákonom č. 283/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2007.
14) 
zrušená zákonom č. 283/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2007.
15) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 357/1979 z 5. februára 1979 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov (Ú. v. ES L 054, 5. 3. 1979) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 649/1987 z 3. marca 1987 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vytvorenie registra vinohradov Spoločenstva (Ú. v. ES L 062, 5. 3. 1979) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (Ú. v. ES L 143, 16. 6. 2000) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore (Ú. v. ES L 128, 10. 5. 2001) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001 z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína na monitorovanie trhu s vínom, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2003 (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001) v platnom znení.
16) Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 3 až 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1607/2000 z 24. júla 2000, ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, najmä hlavy týkajúcej sa akostných vín vyrábaných v určitých oblastiach (Ú. v. ES L 185, 25. 7. 2000) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce niektoré pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy (Ú. v. ES L 194, 31. 7. 2000) v platnom znení.
17) Nariadenie Komisie (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000, ktoré ustanovuje podrobné implementačné pravidlá kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. ES L 316, 15. 12. 2000) v platnom znení.
18) Článok 27 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
19) Príloha V písm. G nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 22 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
20) Článok 70 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 11 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 v platnom znení.

20a) Čl. 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32).
21) 
§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2007 Z. z.
22) Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 3 až 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
23) Príloha V písm. C a D nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 22 až 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
24) Príloha V písm. F nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 30 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
25) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
26) Články 42 až 46 a prílohy IV a V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane.
27) Článok 51 a príloha V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 1 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2001.
28) Články 42 až 46, 54 až 58 a prílohy IV a VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 v platnom znení.
29) Články 42 až 46 a príloha I body 14, 17 a 18, prílohy IV až VII a príloha V písm. H a I nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Hlavy č. IV až VII nariadenia Komisie č. 753/2002 v platnom znení.
30) Príloha V bod C nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
31) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
33) Články 47 až 53 a prílohy VII a VIII nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/1991 v platnom znení.
34) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
35) Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.
36) Články 59 až 69 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 v platnom znení.
37) Príloha VII nariadenia Rady ES č. 883/2001 v platnom znení.
37a) Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
37b) Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 v platnom znení.
38) Článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
39) Článok 20 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001 v platnom znení.
40) § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
41) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42) § 17 Obchodného zákonníka.
43) Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
43a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
44) Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Príloha
k zákonu č. 182/2005 Z. z.

VINOHRADNÍCKE HONY, KTORÉ SA MÔŽU VYUŽÍVAŤ AKO VINICE

vypustená zákonom č. 283/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2007.


Vyhláška č. 350/2009 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

(v znení č. 21/2016 Z. z.83/2018 Z. z.)

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.04.2018

Zaradené v právnych oblastiach

OBSAH

§ 2 – Vinohradnícke oblasti a ich členenie
§ 3 – Vinárska evidencia
§ 4 – Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov
§ 5 – Oznámenia o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín
§ 6 – Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi
§ 7 – Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov
§ 8 – Postup certifikácie
§ 9 – Štátne kontrolné číslo
§ 10 – Označovanie
§ 11 – Požiadavky na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu do alebo vývozu z Tokajskej vinohradníckej oblasti
§ 12 – Zatrieďovanie kvalifikovaných honov
§ 13 – Účinnosť
Prílohy