O nás

HISTÓRIA

Už koncom 19. storočia boli račianski vinohradníci významnými predstaviteľmi Spolku bratislavských vinohradníkov a vinárov. Na prelome 20. storočia si však račianski vinohradníci založili svoj Vinohradnícky spolok. Ten zabezpečoval ochranu viníc, pomáhal pri odbyte vína, zostavoval poradovník na otvorenie viech, požičiaval inventár do viech, či usporadúval zábavy a rôzne slávnosti. Jeho členmi boli takmer všetci račianski vinohradníci.

Račiansky Vinohradnícky spolok zažil svoju prvú krízu počas prvej svetovej vojny, keď jeho činnosť bola utlmená na minimum a smeroval k zániku. Začiatkom dvadsiatich rokov minulého storočia sa však jeho činnosť v plnej miere obnovila. V spolku bolo vyše tridsať vinohradníkov z rodín Kramplových, Beladovičových, Lednárových a Polakovičových.

SÚČASTNOSŤ


Cieľom spolku je zachovávanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, zdokumentovanie a sprístupnenie jeho histórie i súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov a vínnych pivníc. Račianski vinohradníci boli v minulosti organizovaní vo vinohradníckom spolku, ktorý im pomáhal obstarávať všetko potrebné pre ich činnosť, vrátane odborných školení. Napomáhal im aj pri organizácii a predaji vína a zapožičiaval inventár, potrebný na vybavenie viechy. Vinohradníci mali v minulosti viechu zväčša v jednej miestnosti v dome a na jej prevádzke sa obvykle podieľala celá rodina. Spolok stanovoval harmonogram otváracích hodín viech. Jeho úlohou bolo i získavať od správy obce povolenie začať „oberačky“. Neskôr, v roku 1939 bolo založené „Nemecké vinohradnícke družstvo“ pre občanov nemeckej národnosti, ktoré vybudovalo vlastnú prevádzku na spracovanie a výrobu vína a  postavilo aj kultúrnu časť s hostincom. Celý objekt niesol názov „Nemecký kultúrny dom“, ktorý sa zachoval až podnes. Od roku 2011 sa Nemecký kultúrny dom stal strediskom kultúry, kde sa koná množstvo kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. Vinársku výrobu po znárodnení prevzali Vinárske závody. Toho času sú račianski vinári organizovaní v Račianskom vinohradníckom spolku, pod vedením Dušana Žitného. Vínne pivnice vinárov v Rači sú zapojené do projektu Malokarpatská vínna cesta, v rámci ktorej otvárajú dva krát do roka svoje pivnice návštevníkom a turistom zo širokého okolia. Od roku 2016 sú niektorí z vinárov zapojení aj do nového projektu „Račianske otvorené viechy“. Cieľom tohto projektu je sprístupnenie račianskych pivníc návštevníkom a turistom počas roka počnúc od mája až do októbra. 

STANOVY
Račianskeho vinohradníckeho spolku
Čl. I.
NÁZOV A SÍDLO
Račiansky vinohradnícky spolok, Nám.hrdinov 1, 831 06 Bratislava.
Čl. II.
VZNIK A REGISTRÁCIA
Račiansky vinohradnícky spolok bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 17.augusta 1998.
Dňom 8.septembra 1998 bol registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod
registračným číslom VVS/1–900/90–14458.
Čl. III.
CIEĽ A PREDMET ČINNOSTI
Spolok je záujmovou organizáciou vinohradníkov, vinárov, spracovateľov a obchodníkov.
Cieľom spolku je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho
prírodného, kultúrneho a historického dedičstva.
Predmetom činnosti je:
· ochrana práv vlastníctva a podnikania vo vinohradníctve, vinárstve a obchode,
· obhajovanie a chránenie ekonomických, sociálnych, právnych a oných opodstatnených
záujmov svojich členov a tieto záujmy napomáhať presadzovať do legislatívy Slovenskej
republiky,
· organizovanie vzdelávacích akcií o aktuálnych poznatkoch pestovania a spracovania viniča
hroznorodého s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti,
· organizovanie vinárskych výstav a degustácií ako výsledku práce svojich členov,
· poriadanie tematických zájazdov na vinárske výstavy a do vinárskych regiónov doma i v
zahraničí,
· odborná spolupráca s výskumnými ústavami a šľachtiteľskými podnikmi, ako aj partnerskými
organizáciami doma i v zahraničí,
· spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Pre zabezpečovanie týchto činností môže spolok založiť hospodársku organizáciu (firmu) v súlade
s platnými zákonmi a pstatnými právnymi predpismi.
Čl. IV.
ČLENSTVO
Členom spolku môže byť fyzická i právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a súhlasí s
týmito stanovami.
Členstvo vzniká:
· zaplatením zápisného a členského poplatku,
· schválením jeho prihlášky valným zhromaždením spolku.
Dokladom členstva je platný členský preukaz.
Výška zápisného a členského poplatku je stanovená a schválená valným zhromaždením pre každý
rok osobitne.
Čenstvo zaniká:
· smeťou člena, resp. zánikom právnickej osoby,
· nezaplatením členského poplatku v stanovenom čase,
· vylúčením za hrubé porušenie stanov alebo poškodzovanie záujmov spolku,
· vystúpením zo spolku na základe písomného oznámenia,
· zrušením spolku na základe uznesenia valného zhromaždenia,
· zrušením spolku rozhodnutím orgánu štátnej správy.
Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
Člen spolku má právo najmä:
· podieľať sa na činnosti spolku,
· voliť a byť volený do orgánov spolku,
· predkladať návrhy a sťažnosti spolku a žiadať ich o vysvetlenie a stanovisko,
· byť informovaný o rozhodnutiach orgánov spolku a zúčastňovať sa zasadnutí orgánov
spolku.
Povinnosti členov spolku sú:
· dodržiavať stanovy spolku a plniť uznesenia orgánov spolku,
· platiť členské príspevky,
· podiešať sa na vytváraní dobrého mena spolku,
· chrániť záujmy spolku a nepoškodzovať svojou činnosťou spolok ako i jednotlivých členov
spolku.
Čl. VI.
ORGÁNY SPOLKU
Orgánmi spolku sú:
· valné zhromaždenie,
· predsedníctvo,
· predseda,
· revízna komisia.
Čl. VII.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolku a je utvorené zo všetkých členov spolku.
Valné zhromaždenie najmä:
· schvaľuje stanovy spolku, ich zmeny a doplnky,
· rozhoduje o prijatí a vylúčení člena spolku,
· volí a odvoláva členov predsedníctva,
· volí a odvoláva predsedu spolku,
· schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
· schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
· rozhoduje o zrušení spolku.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát
do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina
členov spolku.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50% všetkých členov. Valné
zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov spolku v prípadoch, ak sa
schvaľujú stanovy spolku, ich zmeny a doplnky a ak sa rozhoduje o zrušení spolku. V ostatných
prípadoch valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
Čl. VIII.
PREDSEDNÍCTVO
Predsedníctvo je výkonným orgánom spolku, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému
zhromaždeniu. Riadi činnosť spolku v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
Predsedníctvo má sedem členov – predseda, podpredseda, tajomník, pokladník a traja členovia,
ktorých funkčné obdobie trvá tri roky. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz
za dva mesiace. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
Predsedníctvo najmä:
· riadi a zabezpečuje činnosť spolku,
· zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
· vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení spolku,
predkladá na schválenie prijatie nových členov valného zhromaždenia,
· ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie spolku,
· volí predsedu, troch členov revíznej komisie a jej predsedu, pokladníka a tajomníka.
Čl. IX.
PREDSEDA
Štatutárnym orgánom je predseda spolku, ktorého volí valné zhromaždenie. Zastupuje spolok
navonok iba v rámci schváleného mandátu (na základe uznesení valného zhromaždenia alebo
predsedníctva).
V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda spolku.
Predseda zvoláva a riadi zasdnutie predsedníctva.
Čl. X.
REVÍZNA KOMISIA
Revízna komisia je kontrolným orgánom spolku, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
Revízna komisia má nejmenej troch členov. Schádza sa najmenej dvakrát do roka. Jej rokovanie
zvoláva a riadi predseda komisie. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou prítomných členov.
Revízna komisia najmä:
· kontroluje hospodárenie spolku, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu
riešenia na ich odstránenie,
· kontroluje dodržiavanie stanov spolku,
· môže zvolať valné zhromaždenie, ak sú na to vážne dôvody.
Čl. XI.
HOSPODÁRENIE SPOLKU
Spolok hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú najmä:
· zápisné a členské príspevky,
· príspevky a dary od fyzických i právnických osôb,
· príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov spolku.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
predsedníctvo. Pri manipulácii s finančnými prostriedkami platí princíp dvoch podpisov: právo
podpisu má predseda a pokladník alebo podpredseda a pokladník.
Za evidenciu majetku a peňažných prostriedkov zodpovedá pokladník.
Hospodárenie sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a uzneseniami valného
zhromaždenia.
Čl. XII.
ZÁNIK SPOLKU
Spolok zaniká:
· dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
· právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ak spolok zaniká dobrovoľným rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
Pri likvidácii spolku sa najprv uhradia všetky záväzky spolku. Zostatok majetku sa v prípade
likvidácie môže použiť na verejnoprospešné a charitatívne účely.
Čl. XIII.
V ostatnom platia ustanovenia zákona č.83/1990 Zb. v platnom znení.

PRIHLÁŠKA

MAPA VINOHRADOV V RAČI